Mijn favorieten

Clausules koopakte

Voor bepaalde woningen zullen in de koopovereenkomst bijzondere bepalingen worden opgenomen. Zo hanteren wij standaard een ouderdoms-/materialenclausule voor woningen die ouder zijn dan 30 jaar en een royementskostenclausule. Tevens kunnen een niet-bewoningsclausule (indien de verkoper het object niet heeft bewoond) of een clausule inzake het ontbreken van de notariskeuze (de notaris wordt dan door de verkoper uitgekozen) worden opgenomen.

Heb je vragen over deze of andere clausules, dan lichten wij ze graag nader aan je toe.

Wij behouden het recht om bepaalde bijzondere bepalingen in de koopovereenkomst op te nemen of aan te passen, indien wij dit noodzakelijk achten.

Deze clausules zien er als volgt uit:

Ouderdoms-/materiaalclausule
Koper is ermee bekend:
  1. Dat in oudere woningen, zoals het verkochte, op zichtbare en niet-zichtbare plaatsen asbest, lood en andere milieuschadelijke materialen kunnen zijn verwerkt
  2. Dat de eisen die aan de bouwkwaliteit van dergelijke oudere woningen gesteld mogen worden aanzienlijk lager kunnen liggen dan bij nieuwe woningen
  3. Dat bij twijfel over de aanwezigheid van asbest, lood, andere milieuschadelijke materialen of over de bouwkwaliteit van het registergoed, nader onderzoek hiernaar dient te worden verricht, in het bijzonder indien Koper voornemens is het registergoed te verbouwen.
Verkoper staat niet in voor de kwaliteit van de vloeren, de muren, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. Bouwkundige gebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in artikel 6 omschreven gebruik.

Royementskostenclausule
De kosten die op de eigendomsoverdracht betrekking hebben en die de Notaris in rekening brengt, zoals overdrachtsbelasting, notariskosten en kadasterkosten, zijn voor rekening van Koper. De Notaris wordt aangewezen door de partij voor wiens rekening deze kosten komen.

De kosten die de Notaris in rekening brengt in verband met de aflossing van overbruggingsleningen en/of aflossing en doorhaling van hypotheken en/of beslagen die op de onroerende zaak rusten, zijn voor rekening van Verkoper tot een bedrag van maximaal € 225,- inclusief BTW per akte. Voor zover deze kosten hoger zijn komen zij voor het meerdere voor rekening van Koper.

De kosten die de Notaris in rekening brengt in verband met het vestigen van een hypotheek met betrekking tot de onroerende zaak zijn voor rekening van Koper.

Eventuele overige kosten die de Notaris in rekening brengt, zoals de kosten van een volmacht en de kosten van een tolk, zijn voor rekening van de partij die hiervan gebruik maakt.

Niet-bewoningsclausule
Verkoper heeft het registergoed nooit zelf bewoond. In afwijking van het bepaalde in artikel 6 lid 3 van deze overeenkomst en artikel 7:17 lid 1 en lid 2 BW, komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van het registergoed voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van het registergoed aan de overeenkomst, voor rekening en risico van koper.
 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring