Mijn favorieten

Interesse in een woning. Hoe nu verder? Dit zijn onze verkoopvoorwaarden.

Ben je geïnteresseerd in de aankoop van een woning uit onze portefeuille? Jouw bieding ontvangen wij dan bij voorkeur via het biedingsformulier bij de betreffende woning op onze website. Uiteraard kan het ook telefonisch, met een bevestiging per e-mail er achteraan. Naast het prijsvoorstel, kun je hierbij ook de gewenste datum van oplevering en eventuele andere voorwaarden aangeven. Na overleg met de verkoper zullen wij vervolgens inhoudelijk reageren.
 

Verkoop bij inschrijving

Bij grote belangstelling voor een bepaalde woning, kan ervoor worden gekozen om verkoop bij inschrijving te organiseren. Bij deze verkoopprocedure stellen we alle kandidaten in de gelegenheid om eenmalig een bod (lees: eindvoorstel) uit te brengen. In overleg met de verkoper(s) zal vervolgens uit de uitgebrachte biedingen het beste voorstel geselecteerd worden. Hierbij wordt niet alleen naar de hoogte van het bod gekeken, maar ook naar de bijbehorende voorbehouden, opleverdatum en eventuele overname van roerende zaken. Indien je jouw interesse hebt getoond voor een woning waar een verkoop bij inschrijving wordt georganiseerd, dan zullen wij jou hier apart over informeren.

Zodra er overeenstemming is bereikt over de koopsom, datum van oplevering en eventuele andere voorwaarden zal de koopovereenkomst worden opgesteld. De overeenkomst wordt opgemaakt conform het model van VBO Makelaar en bevat onder andere de volgende zaken:

 

Waarborgsom / Bankgarantie

Er dient een waarborgsom gestort te worden bij de notaris ter grootte van 10% van de koopsom, dan wel een bankgarantie gesteld te worden voor hetzelfde bedrag. Dit dient uiterlijk 5 weken na (mondelinge) overeenstemming te gebeuren. 
 

Voorbehoud verkrijging financiering

Indien er geen financiering verkregen kan worden voor de koopsom plus bijbehorende kosten koper, is er mogelijkheid om de koop (kosteloos) te kunnen ontbinden. De termijn hiervoor bedraagt 5 weken na (mondelinge) overeenstemming.
 

Bouwkundige keuring

Een bouwkundige keuring kan goed inzicht geven in de bouwkundige staat van de woning en eventuele gebreken. Wil je een keuring laten uitvoeren, dan kun je dit bij jouw bieding aangeven. Er zal dan een bouwkundig voorbehoud in de koopakte worden opgenomen, waarbij je het recht hebt de overeenkomst te onbinden als de direct noodzakelijke herstelkosten (blijkens uit een rapport opgesteld door een erkende keuringsinstantie) het overeengekomen bedrag te boven gaan.
Uiteraard kun je er ook voor kiezen om de bouwkundige keuring voor het uitbrengen van een bod of voor de ondertekening van de koopovereenkomst te laten uitvoeren.

 

Notariskeuze

Voor de overdracht van een woning zal altijd een notaris bezocht moeten worden. De notariskosten (onderdeel van de kosten koper) zijn voor rekening van de koper. De koper mag de notaris daarom ook uitkiezen. Indien er geen voorkeur is, kan het raadzaam zijn een aantal notarissen te verzoeken een offerte uit te brengen.
 

Stukken

Het is belangrijk om een goede en complete indruk van een woning te krijgen. Indien van toepassing kunnen wij de volgende stukken aanleveren:

  • Verkooppresentatie
  • Vragenlijst
  • Kadastraal bericht en kadastrale kaart
  • Eigendomsbewijs
  • VVE Stukken (voor appartementen)
  • Akte van splitsing (voor appartementen)
 

Bijzondere bepalingen

Voor bepaalde woningen worden in de koopovereenkomst bijzondere bepalingen opgenomen. Zo hanteren wij standaard een ouderdoms-/materialenclausule voor woningen van 30 jaar of ouder en een royementskostenclausule. Tevens kan een niet bewonings clausule (indien de verkoper het object niet heeft bewoond) of een clausule inzake het ontbreken van de notariskeuze (de notaris wordt dan door de verkoper uitgekozen) worden opgenomen. Wij behouden het recht om bepaalde bijzondere bepalingen in de koopovereenkomst op te nemen, indien wij deze van toepassing achten.
 

Onderzoeksplicht koper

De informatie die is vermeld in de presentatie en/of bijbehorende stukken is verkregen van de eigenaar/verkoper uit eigen waarnemingen ter plaatse en heeft tot doel om de koper zo goed mogelijk te informeren en tegelijk te voldoen aan de op de verkoper rustende mededelingsplicht. Op grond van het Burgelijk Wetboek rust op de koper van een woning een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat de koper zelf verantwoordelijk is voor de beoordeling of de woning de eigenschappen bezit die voldoen aan de bestemming die de koper ervoor heeft. Het verdient dan ook aanbeveling om een ter zake deskundige in te schakelen zoals een aankopend makelaar.
 

Disclaimer

Iedere woningpresentatie en de informatie op onze website is met zorg samengesteld; aan de juistheid kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring